جلسات دفاع

قابل توجه دانشجویان
آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع در نیمسال اول 28 آذرماه ماه و آخرین مهلت دفاع 30 دی ماه می باشد.
آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع  در نیمسال دوم 15 مردادماه و آخرین مهلت دفاع 22شهریور ماه می باشد.

زمانبندی جلسات دفاع در نیسمال اول

1397/10/12- مرتضی یوسفی -حقوق-ساعت 9 - دانشکده علوم انسانی 
1397/10/12- کیانوش رئیسی -حسابداری - ساعت 16- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/12- سمیه غیبی-روانشناسی -ساعت 14- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/12- سلیمه لهرابی- روانشناسی-ساعت 16- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/12- فاطمه بدری- روانشناسی -ساعت 15- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/12- مجتبی خلیل طهماسبی- روانشناسی - ساعت 13-دانشکده علوم انسانی 
1397/10/13- سجاد قاسمی-زلزله- ساعت 10- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/13 - احمدرضا صحراگرد - معماری- ساعت 13 -  دانشکده هنر و معماری
1397/10/13- قیصر بختیاری نیا- روانشناسی - ساعت 13-دانشکده علوم انسانی 
1397/10/13 - نرتضی ایازی - روانشناسی - ساعت 14- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/13 - حسین آزادی- حقوق - ساعت 10- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/13 - مینا عظیمی - روانشناسی - ساعت 15-دانشکده علوم انسانی 
1397/10/13- عربعلی بیگی - روانشناسی - ساعت 11:45- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/14 - امیرسالار رئیسی - دکتری حسابداری - ساعت 11:30- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/14- محمد پارسا - حسابداری- ساعت 11- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/14 - سلمان نجفیان- مدیریت مالی - ساعت 9-دانشکده علوم انسانی 
1397/10/14- مرتضی زمانی - حسابداری - ساعت 10-دانشکده علوم انسانی 
1397/10/14 - مریم فرهادیان - دکتری معماری - ساعت 15- دانشکده هنر و معماری
1397/10/15- سمیه خسروی- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - ساعت 10- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/15- عباس صالحی- حقوق - ساعت 16-دانشکده علوم انسانی 
1397/10/15- رسول نادری- ژنتیک - ساعت 12- دانشکده علوم پایه
1397/10/15- شولان قادری- بیوشیمی- ساعت 13- دانشکده علوم پایه
1397/10/15- صفیه شاهینی- بیوشیمی- ساعت 14- دانشکده علوم پایه
1397/10/15- مهرزاد پور حسینی- مدیریت مالی- ساعت 15-دانشکده علوم انسانی 
1397/10/16- ایمان رئیسی- نرم افزار - ساعت 11- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/16- رضا محمد- نرم افزار- ساعت 9- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/16- اکرم چراغپور- حسابداری- ساعت 9- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/16- آرمان بیگی- معماری- ساعت 11- دانشکده هنر و معماری
1397/10/16- مهران نوید- کامپیوتر- ساعت 10- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/17 - محمد بهالو- تربیت بدنی- ساعت 9- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/17 - مهدی احمد زاده - تربیت بدنی - ساعت 10-دانشکده علوم انسانی 
1397/10/17 - رضا محمدی - تربیت بدنی - ساعت 8- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/17 -محمد اسدزاده- تربیت بدنی - ساعت 11- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/17 - جعفر محمدی - حقوق - ساعت 15 - دانشکده علوم انسانی 
1397/10/18 - محمد عباسی - معماری - ساعت 10- دانشکده هنر و معماری
1397/10/18 - علی تاجی - مدیریت مالی- ساعت 16:30- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/19- سعید شعبانی نژاد- سازه- ساعت13 - دانشکده فنی و مهندسی
1397/10/19- پژمان جهانبازی - سازه- ساعت 14- دانشکده فنی و مهندسی
1397/10/19- محمد محمودیان- زلزله- ساعت 11- دانشکده فنی و مهندسی
1397/10/19- مسعد کریمی- صنایع غذایی- ساعت 12:30- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
1397/10/19- مهسا مختاریان-  صنایع غذایی- ساعت 11:30- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
1397/10/20- صادق بهرامی- معماری- صاعت 13- دانشکده هنر و معماری
1397/10/20- سپیده احمدی- ریاضی- ساعت 11- دانشکده علوم پایه
1397/10/20- رحمت اله رادمهر- ریاضی- ساعت 10- دانشکده علوم پایه
1397/10/20- امیر غفاری- حقوق- ساعت 14- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1397/10/20- زهرا سلیمی- روانشناسی- ساعت 13- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1397/10/20- فرهاد مختاری- حسابداری- ساعت 11- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1397/10/20- زینب علوی- روانشناسی-ساعت 11:30-دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1397/10/20- زهرا خلیلی- روانشناسی- ساعت 10:30-دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1397/10/20- فاطمه جمشیدی- حقوق- ساعت 14- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1397/10/20- فرشاد مهردخت- حقوق- ساعت 15-دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1397/10/20- اصغ رامیار-ریاضی- ساعت 12- دانشکده علوم پایه
1397/10/20- علی اسلامی- حقوق- ساعت 16-دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1397/10/20- فرزانه شریفی- روانشناسی- ساعت 9-دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1397/10/20- مریم کریمی - روانشناسی- ساعت15- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1397/10/20- عباس صالحی- حقوق- ساعت11- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1397/10/20- شعله ادیبی- ریاضی- ساعت 13- دانشکده علوم پایه
1397/10/22- کورش نیکنام- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 9:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/22- سلمان پورداود- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 11:30 - دانشکده علوم پزشکی
1397/10/22- عباس بحرینی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 10:30 - دانشکده علوم پزشکی
1397/10/22- غلامرضا زمانی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 8:30 - دانشکده علوم پزشکی
1397/10/23- مریم علی پور- هوش مصنوعی- ساعت 13- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/23- صادق پارسا- نرم افزار- ساعت 14- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/23- منصوره حیدری- حقوق- ساعت 13:30- دانشکده علوم انسانی
1397/10/23- آزاده سقایی- نرم افزار- ساعت 15- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/23- نجمیه شهبازی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 11:30 - دانشکده علوم پزشکی
1397/10/23- سکینه محمدی- حقوق- ساعت 15- دانشکده علوم انسانی
1397/10/23- سمیه جمالی- برق- ساعت 10- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/23- بنفشه حدادی- مدیریت مالی- ساعت 9-دانشکده علوم انسانی
1397/10/23- نسیم حبیبی- معماری- ساعت 10- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/23- عبداله صادقی- حقوق- ساعت17- دانشکده علوم انسانی
1397/10/23- حسین احمدی- حقوق- ساعت 16-دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- رسول حسینی- مکانیک- ساعت 14- دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- فاطمه هاشمی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 8:30 - دانشکده علوم پزشکی
1397/10/24- موسی نوری-مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 9:30 - دانشکده علوم پزشکی
1397/10/24- سوسن تمدن- تربیت بدنی- ساعت 9- دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- راضیه حسن پور- تربیت بدنی- ساعت 10-دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- علیرضا قربانی-مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 14:30 - دانشکده علوم پزشکی
1397/10/24- ایرج فاضلیان- تربیت بدنی- ساعت 8- دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- همایون کبیری-تربیت بدنی- ساعت 11- دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- ابراهیم اسماعیلی- زلزله- ساعت 10- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/24- مریم کوثری- حقوق- ساعت10- دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- رضا باجلانی- دامپزشکی- ساعت 12- دانشکده دامپزشکی
1397/10/24- محمد عباسی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 9:30 - دانشکده علوم پزشکی
1397/10/24- سجاد شیریان- مکانیک- ساعت 14- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/24- جلیل طاهری- زلزله- ساعت 11- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/24- منصور ایزدی- حسابداری- ساعت 14- دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- عبداله درخشان- حسابداری- ساعت 13- دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- زهرا بهرامیان- حسابداری- ساعت15- دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- مسلم رحیمی- مکانیک- ساعت 15- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/24- احسان رئیسی- زلزله-ساعت 13:30- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/24- بینا بهمنی- مدیرت مالی- ساعت 11-دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- جمال محمدی- حسابداری- ساعت15:30- دانشکده علوم انسانی
1397/10/24- عباس زارعی- حقوق- ساعت 10-دانشکده علوم انسانی
1397/10/25- رضا رحمانی- معماری -ساعت10- دانشکده هنر معماری
1397/10/25- حبیب مقیمی- معماری -ساعت13 - دانشکده هنر معماری
1397/10/25- پریسا صمدزاده-معماری -ساعت 9- دانشکده هنر معماری
1397/10/25- خاطره ارشادی-معماری -ساعت 10- دانشکده هنر معماری
1397/10/25- سارا رحیمی- معماری -ساعت 12- دانشکده هنر معماری
1397/10/25- مهسا بهرامی- معماری -ساعت 16- دانشکده هنر معماری
1397/10/25- علیرضا داوریان- معماری -ساعت 15- دانشکده هنر معماری
1397/10/25- شکوه کیانی- معماری -ساعت 11- دانشکده هنر معماری
1397/10/25- محمد شاکری- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 9:30 - دانشکده علوم پزشکی
1397/10/25- مهدی رضوی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 8:30 - دانشکده علوم پزشکی
1397/10/25- ابراهیم نفری- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 13- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/25- اکرم پورنظر- شیلات- ساعت 10- دانشکده کشاورزی
1397/10/25- صفورا مسعودی- نرم افزار- ساعت 9- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/25- راضیه کریمی- نرم افزار- ساعت 8- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/25- مرضیه کاوه- نرم افزار- ساعت 10 - دانشکده فنی مهندسی
1397/10/25- سحر علیزاده- نرم افزار- ساعت 12- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/25-مهدی پورعبداله- نرم افزار- ساعت 11 - دانشکده فنی مهندسی
1397/10/25- علی قاسمی- دامپزشکی- ساعت 9- دانشکده دامپزشکی
1397/10/26- هاشم هیبتیان- کامپیوتر- ساعت 9- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/26- معصومه مرادی- حقوق- ساعت14- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- نغمه غلامی - روانشناسی- ساعت 16:45- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- مهسا امینی- زبان انگلیسی- ساعت 11- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- زهرا شاهقلی- زبان انگلیسی- ساعت 13- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- سودابه قاسمی- حقوق- ساعت 15- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- سهیلا مختاری-حقوق- ساعت 11- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- سعید رشیدی- حقوق- ساعت 13- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- محمد آقابابایی- کامپیوتر- ساعت 10- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/26- سارا احمدزاده-کامپیوتر- ساعت 11- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/26- رعنا موسوی- روانشناسی- ساعت 16- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- مینا هاشمی- روانشناسی- ساعت 13- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- نجفقلی علیخانی- حقوق- ساعت 11- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- بابک محمدی- حقوق- ساعت 10- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- حاتم ریاحی- روانشناسی- ساعت 13- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- علیرضا محمودی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 9:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/26- روح اله اشکیل-مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 8:30 - دانشکده علوم پزشکی
1397/10/26- یعقوب طهماسبی پور- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 11:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/26- فاطمه نوروزی- روانشناسی- ساعت 14- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- شهلا الیاسی-حقوق- ساعت 14- دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- زهرا قنبری- حسابداری- ساعت     - دانشکده علوم انسانی
1397/10/26- محمد محمودی- حقوق- ساعت 11- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- آسیه عسگری-حسابداری-ساعت 11- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/27- مهراب جزایری-حسابداری-ساعت 12- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/27- غفار نجفی-کامپیوتر-ساعت 10- دانشکده فنی و مهندسی 
1397/10/27- امیدعلی خالدی-حسابداری- ساعت 15- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/27- فاطمه نوربخش-حسابداری-ساعت 14- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/27-شهره زارعی-ژنتیک- ساعت 10- دانشکده علوم پایه 
1397/10/27- مهسا رحمانی-ژنتیک- ساعت 11- دانشکده علوم پایه
1397/10/27- فروزان هادیان-ژنتیک- ساعت 9- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- فاطمه اکبری- حسابداری- ساعت 10- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- ماندانا رضایی- حسابداری- ساعت 13- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- مرضیه قربانی-حسابداری- ساعت 9- دانشکده علوم انسانی 
1397/10/27- مهدی شاکری- سازه- ساعت 14- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/27- معصومه خسروی- نرم افزار- ساعت 11- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/27- فروزان نوروزی- روان شناسی- ساعت 9- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- علیرضا طاهری- روان شناسی- ساعت 10- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- مرضیه سلمانی- روان شناسی- ساعت 14- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- نسرین شاهرخیان- نرم افزار- ساعت 9- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/27- شهرزاد شاهرخی- حسابداری- ساعت16- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- اصغر علیدوستی- حسابداری- ساعت 15- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- فاطمه علیدادی- نرم افزار- ساعت 11:30- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/27- فاطمه ابراهیمی- روان شناسی- ساعت 16:45- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- محسن فولادی- حقوق- ساعت 13- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- علیرضا جعفریان- خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 10:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/27- یوسف حیدری- خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 11:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/27- بهروز مولایی- حسابداری- ساعت9- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- خدارحم موسوی نژاد- دکتری بهداشت مواد غذایی- ساعت 11- دانشکده دامپزشکی
1397/10/27- مرضیه سورانی- روانشناسی- ساعت 12- دانشکده علوم انسانی
1397/10/27- فرناز نائب پور- دکتری بهداشت مواد غذایی- ساعت 12- دانشکده دامپزشکی
1397/10/27- هایده فاضلی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 8:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/27- فاطمه صالحی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 9:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/28- بهنام محمدی- مدیریت مالی- ساعت 14-  دانشکده علوم انسانی
1397/10/28- نرگش یزدانی- مدیریت مالی- ساعت 14-  دانشکده علوم انسانی
1397/10/28- سودابه کسایی- حسابداری- ساعت 11- دانشکده علوم انسانی
1397/10/28- سمیه کریمی- حسابداری- ساعت 9- دانشکده علوم انسانی
1397/10/29- مهدی بابایی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 10- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/29- مجتبی حیدری- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 11- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/29- فرهاد حیدری- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 11:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/29- سهراب خدایی- دامپزشکی- ساعت 9- دانشکده دامپرشکی
1397/10/29- سامک عزیزی- دامپزشکی- ساعت 10- دانشکده دامپرشکی
1397/10/29- مرضیه چراخ- ژنتیک- ساعت 9- دانشکده علوم پایه
1397/10/29- فاطمه کریمی- نرم افزار- ساعت 12- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/29- منصور خداوردی- شیلات- ساعت 11- دانشکده کشاورزی
1397/10/29-  علی اصغر کیانی- کامپیوتر- ساعت13- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/29- الهام خسروی- ژنتیک- ساعت 13- دانشکده علوم پایه
​1397/10/29- علی خاشعی- دامپزشکی-ساعت9- دانشکده دامپزشکی
​1397/10/29- محمد صابری ملکی- میکروبیولوزی- ساعت 10- دانشکده علوم پایه
​1397/10/29- رویا بختیاری- ژنتیک- ساعت 11- دانشکده علوم پایه
​1397/10/29- مریم ذوالفقاری- نرم افزار- ساعت 11- دانشکده فنی مهندسی
​1397/10/29- مرضیه جلالی- فیزیولوژی جانوری- ساعت 11- دانشکده علوم پایه
​1397/10/29-​ معصومه صالحی- ژنتیک- ساعت 10- دانشکده علوم پایه
​1397/10/29- امین مشرف- دامپزشکی- ساعت10- دانشکده دامپزشکی
​1397/10/29- نازنین خوش نیک- میکروبیولوزی- ساعت 11- دانشکده علوم پایه
​1397/10/29- احمدرضا نوروزی- تغذیه دام- ساعت10- دانشکده کشاورزی
​1397/10/29- مهران طریحی- دامپزشکی- ساعت 9- دانشکده دامپزشکی
​1397/10/29- النا صنیعی- بیوشیمی- ساعت 15- دانشکده علوم پایه
​1397/10/29- مسعود فاضلی- نرم افزار- ساعت 10- دانشکده فنی مهندسی
​1397/10/29- مازیار نوبخت- میکروبیولوژی-ساعت 10- دانشکده علوم پایه
​1397/10/29- رقیه رئیسی- بیوشیمی- ساعت 13- دانشکده علوم پایه
​1397/10/29- مهتاب هزاریان- نرم افزار- ساعت9- دانشکده فنی مهندسی
​1397/10/29- مریم کریمپور- نرم افزار- ساعت10- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/29- صادق پیشینیان- تغذیه دام- ساعت14-دانشکده کشاورزی
1397/10/29- فریدون مردانی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 8:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/29- پدرام خرمی- دامپزشکی- ساعت 9- دانشکده دامپزشکی
1397/10/29- جواد شریفی- دامپزشکی- ساعت 11 دانشکده دامپزشکی
1397/10/29- آزیتا داوری- تغذیه دام- ساعت9-دانشکده کشاورزی
1397/10/29- مریم بخشی نژاد- مدیریت مالی- ساعت11- دانشکده علوم انسانی
1397/10/29- مریم اردشیری- بیوشیمی- ساعت14- دانشکده علوم پایه
1397/10/29- سبحان رئیسی فرد- حسابداری- ساعت 15:30- دانشکده علوم انسانی
1397/10/29- محمد محمدی- سازه- ساعت 11- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/29- مهناز نادری- روانشناسی- ساعت 10- دانشکده علوم انسانی
1397/10/29- زهرا رضوی- تغذیه دام- ساعت11-دانشکده کشاورزی
1397/10/30- قربانعلی حیدری- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 10:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/30- ابوالفضل دهقانی- دامپزشکی- ساعت 14- دانشکده دامپزشکی
1397/10/30-رضا کریمی-مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 11:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/30-علی یوسفی-دامپزشکی- ساعت 12- دانشکده دامپزشکی
1397/10/30- ابراهیم رمضانی- زلزله- ساعت 14- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/30-علی اسماعیلیان- دامپزشکی- ساعت 11- دانشکده دامپزشکی
1397/10/30- زهرا یوسفی- نرم افزار- ساعت 11- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/30- زهره صحرا نشین- نرم افزار- ساعت10- دانشکده فنی مندسی
1397/10/30- کمال ناصری- دامپزشکی- ساعت 10- دانشکده دامپزشکی
1397/10/30- پیمان باطنی- دامپزشکی- ساعت 11:30- دانشکده دامپزشکی
1397/10/30- امیرحسین امامی- دامپزشکی- ساعت 12- دانشکده دامپزشکی
1397/10/30-لیلا محمدی- زبان انگلیسی- ساعت 10- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30- معصومه خانلری- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- ساعت 8:30- دانشکده علوم پزشکی
1397/10/30- فاطمه برزین- نرم افزار- ساعت14- دانشکده فنی مندسی
1397/10/30- مرضیه خدابخشی-زبان انگلیسی- ساعت 12- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30- آریا یزدانی-  ژنتیک- ساعت 9- دانشکده علوم پایه
1397/10/30- نیلوفر یعقوبیان-  ژنتیک- ساعت 10- دانشکده علوم پایه
1397/10/30- فرهاد بلاری- دامپزشکی- ساعت 10- دانشکده دامپزشکی
1397/10/30- سهیلا هاشم زاده- مدیریت مالی- ساعت 13- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30- جمال اسدی- سازه- ساعت 13- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/30- علی صابری- دامپزشکی- ساعت 10- دانشکده دامپزشکی
1397/10/30- سعید صولت- مدیریت مالی- ساعت 16- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30- زینب رئیسی- کامپیوتر- ساعت 12- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/30- احمدرضا دهقانی- زبان انگلیسی- ساعت 11- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30- پروین ابراهیمی- روانشناسی- ساعت15- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30-لیلا کرمی- روانشناسی- ساعت 16- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30- محسن محمدی- نرم افزار- ساعت9- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/30- مهران کیانی- حسابداری- ساعت 10- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30- کبری بهرامی- صنایع غذایی- ساعت 11- دانشکده کشاورزی
1397/10/30- شیدا الوندی- ژنتیک- ساعت 11- دانشکده علوم پایه
1397/10/30- سهیلا خلیلیان-صنایع غذایی- ساعت 12- دانشکده کشاورزی
1397/10/30- سودابه زمانی- حقوق- ساعت 14- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30- شیرین بنی طالبی- نرم افزار- ساعت 14- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/30- نازنین علایی- معماری- ساعت 10- دانشکده هنر و معماری
1397/10/30- محمد صادقی منش- معماری- ساعت 12- دانشکده هنر و معماری
1397/10/30- علی اکبر جهانبخشی- معماری- ساعت 14- دانشکده هنر و معماری
1397/10/30- افسانه خاکسار حقانی- حسابداری- ساعت 12- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30- زهرا غلامی- حسابداری- ساعت 15- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30- امین اشرفی- زلزله-ساعت14- دانشکده فنی مهندسی
1397/10/30- مائده فروزنده- حسابداری- ساعت 9- دانشکده علوم انسانی
1397/10/30- نوال محسینی-میکروبیولوژی- ساعت 11- دانشکده علوم پایه
1397/10/30- نیلوفر کیانی- میکروبیولوژی- ساعت 11- دانشکده علوم پایه
1397/10/30- علی اسلامی- حقوق- ساعت 16- دانشکده علوم انسانی
اطلاعیه هاوفرمها