جلسات دفاع

قابل توجه دانشجویان
آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع در نیمسال اول 4 دی ماه و آخرین مهلت دفاع 30 دی ماه می باشد.
آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع  در نیمسال دوم 15 مردادماه و آخرین مهلت دفاع 22شهریور ماه می باشد.

زمانبندی جلسات دفاع در نیسمال اول


1399/6/17- مصطفی ساکت -دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی- ساعت 9
1399/6/17- محمد مهدی محمدی - میکروبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 10
1399/6/17- پریسا کریمی لنجی- میکروبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 11
1399/6/18-مریم جلاهی- دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 11(دفاع آنلاین)
1399/6/19- سودابه شیرانی (دکتری روانشناسی)- دانشکده علوم انسانی- ساعت 9
1399/6/19- زهرا صادقی(دکتری روانشناسی)- دانشکده علوم انسانی -ساعت 10 
1399/6/19- معصومه مردانی(دکتری روانشناسی)- دانشکده علوم انسانی - ساعت 11
1399/6/19- پریا زمانپور- روانشناسی - دانشکده علوم انسانی- ساعت 13
1399/6/19- محبوبه طاهری- روانشناسی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 14
1399/6/19- حسین نظری - روانشناسی - داتنشکده علوم انسانی - ساعت 15
1399/6/19- مطهره کریمی- حقوق- دانشکده علوم انسانی- ساعت 11
1399/6/19- فریبرز قائدامینی- حقوق- دانشکده علوم انسانی- ساعت 9
1399/6/19- محمد اخوت- حقوق- دانشکده علوم انسانی - ساعت 10 
1399/6/19- مرضیه تقی پور- حسابداری- دانشکده علوم انسانی- ساعت 13 
1399/6/19-آرزو ظروفی- دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 8
1399/6/19- عبدالله کهدوئی- بهداشت و کنترل کیفی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 10
1399/6/19- سارا طغیانی ریزی- دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 11
1399/6/20- اسدالله حسینی- مدیریت مالی- دانشکده علوم انسانی - ساعت 10 
1399/6/20- جاسم نوروزی- مدیریت مالی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 11
1399/6/20- سجاد کیانی- مدیریت مالی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 12
1399/6/22- بهاره علی محمدی- میکروبیولوژی- دانشکده علوم پایه- ساعت 10
1399/6/24- محمد بیرانوند- دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 10 
1399/6/24- مصطفی ستار - امپزشکی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 11
1399/6/24- معصومه قیصری- میکروبیولوژی- دانشکده علوم پایه -ساعت 10 
1399/6/25- رضوان خادمی- دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 9
1399/6/25- علیرضا سلطان پور- مدیریت آموزشی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 8/30
1399/6/26- جاسم فولادی- معماری- دانشکده معماری- ساعت 11 
1399/6/26- قدرت الله طاهریان-برق- دانشکده فنی و مهندسی- ساعت 12
1399/6/26- ملیکا ملاباشی-دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 11
1399/6/26- سمیه تاجی- کامپیوتر- دانشکده فنی- ساعت 9
1399/6/26- سیده فاطمه علوی- کامپیوتر -دانشکده فنی- ساعت 10
1399/6/27- زهرا رئیسی- تربیت بدنی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 10
1399/6/27- علی احمدی- تربیت بدنی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 12
1399/6/27- فرناز بنی طالبی - تربیت بدنی - دانشکده علوم انسانی-ساعت 11
1399/6/27-مهسا حیدری- تربیت بدنی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 9
1399/6/27- کامکار- روانشناسی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 8
1399/6/27- مالکی- روانشناسی- دانشکده علوم انسانی-ساعت 9
1399/6/27- وجدانی- روانشناسی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 10
1399/6/27- غیبی- روانشناسی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 11
1399/6/27- علی بابایی- روانشناسی- دانشکده علوم انسانی - ساعت 12
1399/6/27-کاظمی- روانشناسی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 13
1399/7/2- الهام آل ابراهیم- صنایع غذایی- دانشکده کشاورزی- ساعت 9
1399/7/2- نسترن فروزنده - صنایع غذایی- دانشکده کشاورزی- ساعت 10
1399/7/2- مجید محمدی- صنایع غذایی- دانشکده کشاورزی- ساعت 11
1399/7/2- مصیب محمدی- حقوق- دانشکده علوم انسانی- ساعت 11/30
1399/7/2- سارا غفراوی- میکروبیولوژی- دانشکده علوم پایه - ساعت 10
1399/7/6- امین صالحی- دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 9
1399/7/7- صادق محمودی- مهندسی نرم افزار- دانشکده فنی و مهندسی- ساعت 9
1399/7/7- فاطمه احمدی- حقوق- دانشکده علوم انسانی- ساعت 11
1399/7/7- نسرین مرادی- میکروبیولوژی- دانشکده علوم پایه -ساعت 11
1399/7/9- رخساره جان نثاری- دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 10
1399/7/9- نجمه نادری- مدیریت مالی-دانشکده علوم انسانی- ساعت 11
1399/7/9- فهیمه نگین تاجی- دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 12
1399/7/9- داود ملکی- دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- ساعت 13
1399/7/9- محبوبه خاکسار- معماری دانشکده معماری- ساعت 11
1399/7/22- میلاد حیدری - زلزله- دانشکده فنی و مهندسی- ساعت 13
1399/7/22- مستوره موسایی- حسابداری- دانشکده علوم انسانی- ساعت 11
1399/7/22- پریسا یزدانی- حسابداری- دانشکده علوم انسانی- ساعت 12
1399/7/22- مرضیه قاسمی - حسابداری- دانشکده علوم انسانی- ساعت 13
1399/7/23- میلاد نوروزی- تربیت بدنی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 9
1399/7/23- محمد مومنی- تربیت بدنی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 10
1399/7/23- ساسان غفاری فارسانی- تربیت بدنی- دانشکده علوم انسانی- ساعت11
1399/7/23- شهاب رئیسی- تربیت بدنی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 12
1399/7/23- مهسا مظفری- مدیریت مالی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 8
1399/7/23- رویا مرادی- حسابداری- دانشکده علوم انسانی- ساعت 10
1399/7/23- فهیمه درخشان هوره- مدیریت مالی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 14
1399/7/23- مرتضی خسروی - مدیریت مالی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 12
1399/7/23- فهیمه درخشان- مدیریت مالی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 14
1399/7/23- مهسا مظفری- مدیریت مالی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 8
1399/7/23-رویا مرادی- حسابداری- دانشکده علوم انسانی- ساعت 10
1399/7/23- سارا نداف- روانشناسی عمومی(دکتری)-دانشکده علوم انسانی- ساعت 8
1399/7/23-سید نجف هاشمی- روانشناسی عمومی(دکتری)-دانشکده علوم انسانی - ساعت 9
1399/7/23- فاطمه محمودی- روانشناسی عمومی(دکتری)- دانشکده علوم انسانی - ساعت 11
1399/7/23- پریا قاسمی نژاد-روانشناسی عمومی-دانشکده علوم انسانی - ساعت 12
1399/7/23- رویا نظریان- روانشناسی عمومی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 14
1399/7/23- فرناز نجفی حاجی ور-روانشناسی عمومی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 15
1399/7/23- زهره فتاحی مفرد- مدیریت آموزشی- دانشکده علوم انسانی -ساعت 8/30
1399/7/23- الهام زنگنه -مدیریت آموزشی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 9/30
1399/7/23- نادر محمدی- مدیریت آموزشی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 10/30
1399/7/23- میلاد خالدی- مدیریت آموزشی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 11/30
1399/7/23- علی صالحی - مدیریت آموزشی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 12/30

 
اطلاعیه هاوفرمها