جلسات دفاع

قابل توجه دانشجویان
آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع در نیمسال اول 4 دی ماه و آخرین مهلت دفاع 30 دی ماه می باشد.
آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع  در نیمسال دوم 15 مردادماه و آخرین مهلت دفاع 22شهریور ماه می باشد.

زمانبندی جلسات دفاع در نیسمال اول


1398/08/09- ندا عسگری - دکتری میکروبیولوژی-دانشکده دامپزشکی- ساعت 10
1398/08/30- بهروز یادگاری- ارشد معماری -دانشکده معماری - ساعت 10
1398/08/30- حمید کریمی- ارشد ژنتیک- دانشکده علوم پایه - ساعت 11
1398/09/06- ندا مهدی پور- ارشد روانشناسی- دانشکده علوم انسانی- ساعت-11/30
1398/10/10- خلیل حیدری- ارشد مکانیک- دانشکده فنی و مهندسی- ساعت 13
1398/10/12 - زهرا فرج زاده - دکتری بهداشت مواد غذایی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 10
1398/10/14 - ساره پیکانی نژاد - ارشد روانشناسی - دانشکده علوم انسانی- ساعت 12.30
1398/10/14 - سهیل عطایی - ارشد روانشناسی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 11.30
1398/10/14 - حمید رحیمی - ارشد حقوق - دانشکده علوم انسانی - ساعت 12
1398/10/14 - نعمت اله فرخی - ارشد حقوق - دانشکده علوم انسانی - ساعت 11
1398/10/14 - مهرداد بابایی - ارشد زلزله - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 10
1398/10/16 - زهرا شهریاری - ارشد حقوق - دانشکده علوم انسانی - ساعت 11
1398/10/16 - سعود احمدی - ارشد حقوق - دانشکده علوم انسانی - ساعت 10
1398/10/17 - زهرا صادقی - ارشد معماری - دانشکده معماری - ساعت 9
1398/10/17 - فائزه ایران نژاد - ارشد معماری - دانشکده معماری - ساعت 11
1398/10/18 - امیرحسین شاهینی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 11.30
1398/10/23 - پریسا مرادی - ارشد حسابداری - دانشکده علوم انسانی - ساعت 11.30
1398/10/23 - حشمت اله ظفریان - ارشد حقوق -دانشکده علوم انسانی - ساعت 14
1398/10/23 - شهاب شمس - ارشد تغذیه دام - دانشکده کشاورزی - ساعت 10
1398/10/23 - حسین مقتدایی - ارشد روانشناسی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 11.30
1398/10/23 - امیر علیخانی - ارشد تربیت بدنی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 9.30
1398/10/23 - پریسا حیدریان - ارشد مکانیک - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 13
1398/10/23 - زهرا هادی - ارشد مکانیک - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 15
1398/10/23 - زهرا شریعت زاده - دکترا تغذیه دام - پیش دفاع دکترا - دانشکده کشاورزی -ساعت 13
1398/10/23 - شیوا قائدی - ارشد کامپیوتر(نرم افزار )- دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 9
1398/10/24 - محمدعلی ابراهیمی - ارشد نرم افزار - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 10
1398/10/24 - فاطمه امینی - ارشد زبان انگلیسی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 8.30
1398/10/24 - وحید صمدپور - ارشد کامپیوتر(نرم افزار)- دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 11
1398/10/24 - عرفان فروغی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 11
1398/10/24 - الهه عبدالهی - ارشد برق - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 13
1398/10/25 - سمیرا فرامرزی - ارشد کامپیوتر(هوش مصنوعی) - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 11
1398/10/25 - سعید سیاحیان - ارشد کامپیوتر (نرم افزار) - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 10
1398/10/25 - پوریا رئیس - ارشد کامپیوتر (نرم افزار) - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 9
1398/10/25 - فاطمه قربانی - ارشد شیمی - دانشکده پایه - ساعت 11
1398/10/25 - رامین ابراهیمی - ارشد عمران (سازه) - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 11
1398/10/26 - نیلوفر حیدری - ارشد کامپیوتر(نرم افزار) - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 8
1398/10/26 - زهرا هاشمی - ارشد کامپیوتر - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 15
1398/10/26 - سارا علی قنواتی- دکتری روانشناسی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 12.30
1398/10/26- هاجر نصر اصفهانی - ارشد روانشناسی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 10
1398/10/26 - احمد احمدی - ارشد کامپیوتر - دانشکده فنی و مهندسی -ساعت 13
1398/10/26 - محمدرضا بیاتی - ارشد کامپیوتر (نرم افزار) - دانشکده فنی و مهندسی -ساعت 15
1398/10/26 - محمدحسین ایزدی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 10
1398/10/26 - مرضیه خدایی - ارشد روانشناسی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 10.45
1398/10/26 - علی محمد رضایی - دکتری روانشناسی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 13.30
1398/10/26 - ماندانا علی پور - دکتری بهداشت مواد غذایی - دانشده دامپزشکی - ساعت 11
1398/10/26 - محمد آقایی نژاد - دکتری روانشناسی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 11.30
1398/10/26 - فاطمه واحد - ارشد حقوق - دانشکده علوم  انسانی - ساعت 11.30
1398/10/26 - رضا موسوی - دکتری بهداشت مواد غذایی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 10
1398/10/28 - محمدجواد صمدی - ارشد خدمات بهداشتی - دانشکده علوم پزشکی - ساعت 9.30
1398/10/28 - حسن شکوری - ارشد خدمات بهداشتی - دانشکده علوم پزشکی - ساعت 10.30
1398/10/28 - حسین فاطمی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 12
1398/10/28 - محسن اکبری - ارشد حسابداری - دانشکده علوم انسانی - ساعت 11
1398/10/28 - نجمه بلوطی - ارشد حسابداری - دانشکده علوم انسانی - ساعت 13
1398/10/28 - پگاه اطمینان - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 13
1398/10/28 - مائده امامی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 12
1398/10/28 - سپیده زمانی - ارشد حسابداری - دانشکده علوم انسانی - ساعت 9
1398/10/28 پدرام امیری - ارشد برق - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 8.30
1398/10/28 - علی عظیمیان - ارشد برق - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 9.30
1398/10/28 - حامد جلالی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 9
1398/10/28 - سبحان بهرامسری - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 11
1398/10/28 - داود ملکی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 15
1398/10/28 - سمانه مومنی - ارشد مدیریت مالی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 11
1398/10/28 - محمدرضا شیخ شاهرخ - ارشد برق - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 14
1398/10/28 - محمدجواد طالبی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 10
1398/10/28 - مهدی فراشی - ارشد حسابداری - دانشکده علوم انسانی - ساعت 11
1398/10/29 - محمدجواد اصغرزاده - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 10
1398/10/29 - رضا قاسمی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 12
1398/10/29 - عباس خانی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 10
1398/10/29 - نیلوفر قلمکاری - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 11
1398/10/29 - زلیخا بیگی - ارشد حسابداری - دانشکده علوم انسانی - ساعت 9
1398/10/29 - محمدرضا طاهری - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 15.30
1398/10/30 - نگین تسلیمی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 9
1398/10/30 - ساسان عشقی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت11
1398/10/30 - احمد دوست حسینی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 13
1398/10/30 - کمال حسین پور - ارشد حسابداری - دانشکده علوم انسانی - ساعت 12
1398/10/30- امیرحسین امیرانی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 14
1398/10/30 - سجاد کوهگرد - ارشد حقوق - دانشکده علوم انسانی - ساعت 14
1398/10/30 - رضا منصوری - ارشد ریاضی - دانشکده پایه - ساعت 10
1398/10/30 - محمد حسن زاده - ارشد مدیریت مالی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 11.30
1398/10/30 - آزاده مولوی پور - ارشد ریاضی - دانشکده پایه - ساعت 10
1398/10/30 - روزیتا قادری - ارشد ریاضی - دانشکده پایه - ساعت 9
1398/10/30 - احمد رئیسی - ارشد ریاضی - دانشکده پایه - ساعت 11
1398/10/30 - نسرین کوهی فایق - ارشد برق - دانشکده فنی و مهندسی - ساعت 10
1398/10/30 - عباس غفاری - ارشد مدیریت مالی - دانشکده علوم انسانی - ساعت 17
1398/10/30 - عرفانه آقاجانی - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 15
1398/10/30 - محمدحسین سمیع - ارشد حسابداری - دانشکده علوم انسانی - ساعت 13
1398/10/30 - رضا اکبرزاده - دکتری دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی - ساعت 15.30
1398/10/30 - نسرین حبیبیان - ارشد ریاضی - دانشکده پایه - ساعت 11
اطلاعیه هاوفرمها