امور پایان نامه ها
مراحل انجام پایان نامه
 مراحل انجام پایان نامه
  چارت مراحل انجام پایان نامه
 آیین نامه نگارش پایان نامه
 اطلاعیه های جلسات دفاع
مرحله اول
    فرم نوآوری
    فرم الف
    فرم شماره 1 پروپوزال کارشناسی ارشدرشته های غیر پزشکی
    فرم شماره 1 پروپوزال کارشناسی ارشدرشته های پزشکی

    فرم شماره 1 پروپوزال کارشناسی ارشدرشته حسابداری
  
      پروپوزال دکتری تخصصی
    پروپوزال دکتری تخصصی رشته حسابداری
    فرمهای مرتبط با پیشنهاد پروژه رشته حسابداری
مرحله دوم
     انتخاب استاد داور
     درخواست تاریخ دفاع
     اطلاعیه دفاع     
     فرم ب
    

مرحله سوم
     فرم تحویل پایان نامه دامپزشکی
     فرم تحویل پایان نامه ارشد
     فرم منشور اخلاق
     فرم مجوز صحافی
     فرم تعهدنامه
     تایید صلاحیت علمی

راهنمای اخذ کد اخلاق
راهنمای اخذ کد اخلاق
فرم اخذ کد اخلاق(word)
فرم رضايت آگاهانه
فرم خلاصه طرح جهت اخذ کد اخلاق

 
اطلاعیه هاوفرمها