مراحل انجام پایان نامه و رساله
آئین نامه نگارش پایان نامه و رساله  
آئین نامه نگارش دانشجویان پزشکی(مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی )
مرحله اول 
           پروپوزال 
                       پروپوزال دامپزشکی  
                       فرم گزارش دوره ای پیشرفت پروژه                   
                       پروپوزال ارشد 
                       پروپوزال دکتری تخصصی 
          فرم نوآوری 
           فرم الف 
           irandoc نمونه پیشینه
           پروپوزال ارشد 
          - پروپوزال دامپزشکی 
          - راهنمای سایت پژوهشیار ارشد
          - راهنمای پژوهشیار دکتری 
         راهنمای دانشجویان4
         شیوه صحیح ادرس دهی
         شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی
         
        - مراحل انجام پیش دفاع (فقط دانشجویان دکتری تخصصی)
        ----- فرم درخواست پیش دفاع دکتری تخصصی 
       ------ مدارک لازم جهت پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی 
مرحله دوم- درخواست تاریخ دفاع - مراحل قبل ازدفاع                    
                 فرم درخواست تاریخ دفاع ارشد و دکتری حرفه ای 
                  فرم درخواست استاد داور ارشد و دکتری حرفه ای 
                  فرم درخواست تاریخ دفاع دکتری تخصصی 
                  فرم آموزشی و مالی (دکتری تخصصی - ارشد - دکتری حرفه ای )
                  فرم اطلاعیه جلسه دفاع 
                  فرم ب (چکیده قبل از دفاع)

مرحله سوم - مراحل بعد از دفاع 
                  تاییدیه صلاحیت علمی 
                  فرم تحویل نسخه پایان نامه دامپزشکی 
                  فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی  ارشد 
                  فرم تحویل نسخه رساله دکتری تخصصی 
                  منشور اخلاق پژوهش
                  فرم تعهدنامه 
                  فرم مجوز صحافی ارشد و دکتری حرفه ای  
                  فرم مجوز صحافی دکتری تخصصی

راهنمای سامانه پژوهشیار 
                 pajoheshyar
                 rahnama-pajhoheshyar.arshad
                 rahnama-pajhoheshyar.dr
                 راهنمای دانشجویان4
                 شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی
                 پرسشها و پاسخهای مربوط به سامانه پژوهشیار 


فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتری تخصصی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتری حرفه ای( دامپزشکی)-
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد (1)
فرم مجوز صحافی ارشد و دکتری حرفه ای
فرم مجوز صحافی دکتری تخصصی
    
کمیته اخلاق
 
اطلاعیه هاوفرمها