مراحل انجام پایان نامه و رساله
آئین نامه نگارش پایان نامه و رساله  
آئین نامه نگارش دانشجویان پزشکی(مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی )
مرحله اول 
           پروپوزال 
                       پروپوزال دامپزشکی  
                       فرم گزارش دوره ای پیشرفت پروژه                   
                       پروپوزال ارشد 
                       پروپوزال دکتری تخصصی 
          فرم نوآوری 
           فرم الف 
           irandoc نمونه پیشینه
           پروپوزال ارشد 
          - پروپوزال دامپزشکی 
          - راهنمای سایت پژوهشیار ارشد
          - راهنمای پژوهشیار دکتری 
         راهنمای دانشجویان4
         شیوه صحیح ادرس دهی
         شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی

مرحله دوم- درخواست تاریخ دفاع - مراحل قبل ازدفاع                    
                 فرم درخواست تاریخ دفاع ارشد و دکتری حرفه ای 
                  فرم درخواست استاد داور ارشد و دکتری حرفه ای 
                  فرم درخواست تاریخ دفاع دکتری تخصصی 
                  فرم آموزشی و مالی (دکتری تخصصی - ارشد - دکتری حرفه ای )
                  فرم اطلاعیه جلسه دفاع 
                  فرم ب (چکیده قبل از دفاع)

مرحله سوم - مراحل بعد از دفاع 
                  تاییدیه صلاحیت علمی 
                  فرم تحویل نسخه پایان نامه دامپزشکی 
                  فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی  ارشد 
                  منشور اخلاق پژوهش
                  فرم تعهدنامه 
                  فرم مجوز صحافی ارشد و دکتری حرفه ای  
                  فرم مجوز صحافی دکتری تخصصی

راهنمای سامانه پژوهشیار 
                 pajoheshyar
                 rahnama-pajhoheshyar.arshad
                 rahnama-pajhoheshyar.dr
                 راهنمای دانشجویان4
                 شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی


فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتری تخصصی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتری حرفه ای( دامپزشکی)-
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد (1)
فرم مجوز صحافی ارشد و دکتری حرفه ای
فرم مجوز صحافی دکتری تخصصی
    
کمیته اخلاق
 
اطلاعیه هاوفرمها