خوش آمدید
عمده فعاليتهاي تحصيلات تكميلي دانشگاه در جهت برنامه ريزي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه ،برگزاری و نظارت بر جلسات دفاع،نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي ، اداره كليه امور آموزشي زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه وكليه امور پژوهشي زير نظر معاونت پژوهشی، تنظيم دستور جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و ... مي باشد.
اطلاعیه هاوفرمها